Medezeggenschap

Ondernemingsraad & Cliëntenraden
Vivantes heeft twee centrale organen op het gebied van medezeggenschap. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van onze medewerkers. De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van onze cliënten en hun mantelzorgers.

Ondernemingsraad Vivantes

De ondernemingsraad van Vivantes neemt een bijzondere plaats in binnen de organisatie. Medewerkers hebben veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen en betrokken te zijn bij de koers van de organisatie. Ze kunnen dat o.a. doen via de OR, het medezeggenschapsorgaan waarvan de leden democratisch gekozen worden door het voltallige personeel. De OR heeft een eigen agenda en wordt niet aangestuurd door anderen. De OR heeft aandacht voor de werknemers en het bedrijf, maar ook voor de samenleving.

Wil je meer informatie? Heb je een vraag, een probleem, een idee, een mededeling of behoefte om van gedachte te wisselen over bepaalde thema’s, stuur dan een e-mail naar: or@vivantes.nl of neem telefonisch contact op via tel. +31(0)6 53 21 21 03

Lokale en centrale cliëntenraad Vivantes

Voor Vivantes is het belangrijk om te weten wat onze cliënten en hun naasten van ons verwachten, zodat wij de juiste zorg en ondersteuning kunnen leveren. Niet al onze cliënten kunnen zelf voor hun belangen opkomen. De verschillende locaties hebben daarom een eigen lokale cliëntenraad gericht op de belangen van de cliënten van die locatie. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (met vertegenwoordigers uit die lokale cliëntenraden) die op organisatieniveau al onze cliënten vertegenwoordigt. De cliëntenraad heeft in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) over bepaalde onderwerpen adviesrecht of instemming.

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR): Ger Schaffhausen. De CCR is bereikbaar via het algemene mailadres clientenraad@vivantes.nl

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u bij de Downloads en folders

De cliëntenraad waakt over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering. Ze geeft u (en uw naasten) als bewoner of cliënt van onze locaties en de zorgwoningen een stem die gehoord wordt door de locatiemanager/de organisatie. Over de zorg, maar ook over uw veiligheid, het welbevinden en de huisvesting. Meer over onze CCR en de lokale cliëntenraden vindt u in de uitgebreide folder bij onze downloads.

Doe mee!

Wilt u de bewoners en thuiszorgcliënten een stem geven? Vindt u het leuk om samen te werken? Word lid van de cliëntenraad. Voor enkele uren per week kunt u van betekenis zijn. De cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit bewoners, cliënten en hun naasten of vertegenwoordigers.

Ondernemingsraad

V.l.n.r.: Ilona Nijs, Cindy Reijnders, Sabine Curfs, Silvia van Reeuwijk, Monique Troquet, Anne Laumen, Mien Kubben en Leonie van Nuil.

De OR van Vivantes bestaat uit ten hoogste 13 leden onder voorzitterschap van Monique Troquet, die bijgestaan door een vicevoorzitter en het secretariaat het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De OR beschikt ook over een ambtelijk secretaris. De OR heeft een zittingsduur van vier jaar, na afloop van die periode kunnen de leden zich herkiesbaar stellen. Om het werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen met een zo goed mogelijk resultaat  zijn vier commissies in het leven geroepen: Agendacommissie en communicatie, Organisatie-ontwikkeling en financiën, ARBO en Personeelsbeleid en sociaal beleid. Voordeel daarvan is ook dat OR-leden zich kunnen specialiseren op die terreinen die hun voorkeur hebben.

Ondernemingsraad: Rechten

De OR heeft een aantal rechten, deze zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar er zijn nog andere wetten die de OR bevoegdheden geven: het Burgerlijk Wetboek, de Wet op melding collectief ontslag, Wet Huis voor klokkenluiders, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Ondernemingsraad: Overleg

Maandelijks vindt de OR-vergadering plaats. Ook wordt iedere maand overlegd met de bestuurder, dit wordt de overlegvergadering genoemd (OV). Twee maal per jaar overlegt de OR met de  Raad van Toezicht (RvT). Vier keer per jaar vindt een voorzittersoverleg plaats. Hieraan nemen de voorzitters van de OR, CCR, RvT en de Raad van Bestuur deel. Maandelijks wordt op informele wijze van gedachten gewisseld met de manager HR. Op verzoek schuift de OR aan bij overleg op locaties.

Het open en constructieve contact met de verschillende overleggroepen binnen Vivantes zorgt ervoor dat de  OR kan doordringen tot in de haarvaten van de organisatie. Zo hoort en ziet de OR enorm veel, wat helpt bij het oppakken van relevante onderwerpen.

Ondernemingsraad: Omgaan met de achterban

De OR weet dat  een hecht contact met de achterban essentieel is. Daarom probeert ze de achterban op allerlei manieren bij het OR-werk te betrekken. De OR zorgt voor de verspreiding van de notulen, op papier en digitaal. Bijna iedere locatie heeft een CPO-lid, een contactpersoon voor de OR op elke locatie, deze is het aanspreekpunt voor de medewerkers. CPO-leden worden uitgenodigd voor de  OR-vergaderingen. Op verzoek schuift de OR aan bij overleg op locaties.

Maar om te communiceren zijn meerdere partijen nodig. De achterban kan ook zelf het initiatief nemen en vragen stellen aan de OR, of  reageren op  besluiten die de OR genomen heeft. Signalen van de werkvloer  zijn belangrijk voor het goed functioneren van de OR.

 Alle collega’s zijn van harte welkom om aan te schuiven bij de OR-vergaderingen. Dit laatste is een mooie kans om het OR-werk van dichtbij te leren kennen en zo belangstelling te krijgen voor een functie als OR-lid.

Wil je meer informatie? Heb je een vraag, een probleem, een idee, een mededeling of behoefte om van gedachte te wisselen over bepaalde thema’s, stuur dan een e-mail naar: or@vivantes.nl of neem telefonisch contact op via tel. +31(0)6 53 21 21 03

Vergeet niet, de OR is er voor jou!