Klachtenprocedure

Wat kunt u doen wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening?
De stap om een klacht in te dienen, neemt u niet zomaar. Wij hopen dat er eerst op een andere manier samen naar een oplossing voor de onvrede kan worden gezocht. Binnen Vivantes willen we onvrede en klachten dan ook graag in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dicht mogelijk bij de ‘oorsprong’ oplossen.

Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat wij hier als zorgaanbieder zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen wij het vertrouwen van de ontevreden cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

In onze klachtenregeling vindt u alle informatie over het indienen en de opvolging van klachten. 

Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht. 

Contactgegevens onafhankelijke klachtenbemiddeling

Het telefoonnummer voor de klachtenfunctionaris Jos Mevis is: 06-8190 7489.

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: josmevis@queresta.nl  

Contactgegevens klachtencommissie:
Klachtencommissie cliënten Vivantes
Postbus 650
6160 AR Geleen
e-mail: klachtencommissie@vivantes.nl

Klik hier voor de samenstelling van de klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de uitspraak van de klachtencommissie of de Raad van Bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie.