Vivantes | Huisregels

Vastlegging van onze gezamenlijke normen & waarden
Deze huisregels zijn de vastlegging van onze gezamenlijke normen en waarden in een aantal basisregels, met als hoofddoel een ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken in huis te regelen. Het gaat om een gezamenlijk gevoel van gastvrijheid. Samen zijn wij als medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, bezoekers én bewoners verantwoordelijk voor een prettig en veilig (t)huis voor de bewoners en een prettige en veilige werkplek voor medewerkers en vrijwilligers.

Basis: begrip voor elkaar

Ontspannende bezigheden zoals lezen, muziek luisteren, tv kijken of spelletjes doen vormen een zinvol tijdverdrijf. Niet altijd kunnen of willen bewoners hier aan deelnemen. Soms zullen bewoners ook passief aanwezig zijn. Soms vertonen zij gedrag dat door anderen wellicht als storend ervaren wordt. Wij vragen u vriendelijk begrip op te brengen voor eenieders manier om zijn of haar tijd door te brengen. Iedere bewoner heeft het recht om in een huiselijke sfeer ondersteund en verzorgd te worden. Respecteer en (er)ken elkaars persoonlijke wensen én grenzen.

Hygiëne & gezondheid

In het verpleeghuis wonen kwetsbare ouderen. Heb dan ook aandacht voor hygiëne. 

  • Was/ desinfecteer uw handen vaak en goed.
  • Hoest of nies in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes die u na gebruik weggooit in een prullenbak.

Kom niet naar het verpleeghuis op het moment dat u zelf klachten heeft (bijvoorbeeld griep- of corona-klachten). Kom pas op bezoek na ziekte, wanneer u ten minste 48 uur klachten-/koortsvrij bent. 

Slaap- & rusttijden

Er gelden geen vaste slaap- en rusttijden bij Vivantes. Elke bewoner krijgt de ruimte om elk moment van de dag te rusten. Hou hier rekening mee.

Medicatie

Wij willen u verzoeken medewerkers die bezig zijn met medicatieverstrekking niet te storen tijdens dit proces.

Etenstijden

Activiteiten in de huiskamers en gezamenlijke ruimten zijn vooral gericht op huiselijkheid. Eetmomenten staan daarbij centraal. De sfeer en ervaren rust zijn bepalend voor het eetgedrag van onze bewoners. Hou hier rekening mee tijdens de maaltijdmomenten.

Locaties hebben meestal standaard etenstijden. Er is geen verplichting voor bewoners om op dat moment deel te nemen aan het maaltijdmoment in de gezamenlijke ruimte. Iedere bewoner bepaalt zelf of hij/zij op dat moment ook de maaltijd nuttigt.

Bezoektijden

Onze locaties zijn 24/7 toegankelijk voor bezoek. Bezoekers mogen dan in gezelschap van bewoners uiteraard gebruik maken van de gezamenlijke (horeca)ruimten en woonkamers. Wij vragen iedereen zoveel mogelijk rekening te houden met het normale dag-nachtritme en zich bij bezoek aan onze locaties te gedragen met respect jegens ieder ander.

Privébezittingen

Onze locaties zijn openbaar toegankelijk, dus berg persoonlijke en waardevolle spullen zorgvuldig op. Zeker wanneer de bewoner zelf niet in staat is om hier zorgvuldig mee om te gaan is het aan te raden waardevolle spullen in bewaring te geven bij de eerste contactpersoon. Vivantes is niet aansprakelijk voor de persoonlijke bezittingen van bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers of bezoekers.

Roken

In de gezamenlijke ruimten is het voor iedereen verboden om te roken (ook middels een e-sigaret waar rook uit komt). Vivantes heeft binnen haar locaties geen rookruimten. Roken mag op een buitenterras als dit niet leidt tot rookoverlast binnen.

In de eigen kamers mag gerookt worden zolang dit op een veilige manier gebeurt en zolang dit buiten de kamer geen overlast oplevert voor de andere bewoners of voor onze medewerkers.

Fotograferen, filmopnamen & sociale media

Foto’s maken, opslaan óf plaatsen op sociale media die iemand anders tonen dan uzelf (ook: andere bewoners dan uw eigen familielid, overige bezoekers, medewerkers of vrijwilligers) is NIET toegestaan! Voor de bewoners zijn de locaties van Vivantes hun huis. Voor onze medewerkers en vrijwilligers is dit de plek waar zij in alle rust en vertrouwen moeten kunnen werken.

In het kader van de privacy van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers is het maken van foto’s en (film)opnames daarom niet toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is (door Vivantes als organisatie, door de medewerker/vrijwilliger én door de cliënt en/of eerste contactpersoon).

(Onder afbeelding vindt u de toelichting op de huisregels) 

Hieronder treft u een toelichting op enkele begrippen die in dit document zijn gehanteerd.

Huisregels

In de praktijk wordt momenteel gewerkt met begrippen als algemene huisregels, groepsregels, afdelingsregels, instellingsregels etc. De Wet zorg en dwang (Wzd, opvolger van de Wet Bopz) hanteert de term huisregels. In dit document is deze term overgenomen. Het is wenselijk vanuit het oogpunt van eenheid, duidelijkheid en overzichtelijkheid dat instellingen, locaties, afdelingen etc. gebruik maken van één en dezelfde term, namelijk huisregels. Mogelijk zijn er binnen een specifieke locatie of afdeling aanvullende huisregels. Dit doet niets af aan het karakter van de centrale huisregels, namelijk dat zij een ordelijke gang van zaken bewerkstelligen.

Cliënt

In dit document wordt gesproken over ‘de cliënt’. In het document wordt ook gesproken over ‘de bewoner’, hiermee bedoelen wij dezelfde als ‘de cliënt’. 
Instelling
Huisregels kunnen worden opgesteld op instellings-, afdelings- of locatieniveau. Voor de leesbaarheid zal in dit document steeds gesproken worden over de organisatie, hiervoor kan echter ook locatie of afdeling gelezen worden.

 
Juridisch kader

De Wzd verplicht het bestuur van de instelling een schriftelijk overzicht van de in de instelling geldende huisregels te overhandigen aan de cliënt, de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger en de naaste familie. Ook dient de voor de behandeling verantwoordelijke persoon er zorg voor te dragen dat de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger een mondelinge toelichting krijgt op de huisregels. Dit document is opgesteld met de Handreiking Huisregels VGN 2005 en het modelreglement GGZ 2009 als kader, zodat wij voldoen aan de eisen die de Wzd en ‘het Besluit rechtspositieregelen Bopz’ aan huisregels stellen. De huisregels gelden voor zowel vrijwillig als onvrijwillig opgenomen cliënten.

Doel huisregels

Huisregels zijn bedoeld om een ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken in huis te regelen. Van de cliënt en bezoeker kan in de huisregels worden geëist dat hij zich gedraagt naar wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. De beperkingen die voor de cliënt en bezoeker in huisregels besloten liggen, kunnen worden beschouwd als het onvermijdelijke gevolg van het verblijf in een verpleeghuis waar ook andere cliënten verblijven.

Huisregels dienen niet te worden gezien als beheersinstrument, maar (idealiter) als een gezamenlijke, schriftelijke vastlegging van waarden en normen voor alle gebruikers. Cliënten (en vertegenwoordigers van cliënten als cliënten daartoe niet in staat zijn) en medewerkers stellen samen de huisregels op en evalueren ze regelmatig. Hierdoor kunnen cliënten zelf aangeven op welke wijze zij met elkaar willen leven en werken met het oog op de ordelijke gang van zaken in de instelling. Ten slotte heeft de Centrale Cliëntenraad advies gegeven en deze huisregels in mei 2020 goedgekeurd.

Mocht u opmerkingen hebben over de huisregels en hier iets mee willen doen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Vivantes of bij de Centrale Cliëntenraad (CCR).

© 2020 Vivantes