Missie & Visie Vivantes

Vivantes is persoonlijk & dichtbij
Om voor alle stakeholders van Vivantes duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we onze toekomst zien, heeft Vivantes een en ander concreet verwoord in een missie en een visie.

Missie Vivantes 

Ouder worden doe je samen.

Visie Vivantes 

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Wij zorgen dat onze ouderen hun leven zo normaal als mogelijk kunnen voortzetten door te zorgen voor een veilige omgeving en door, samen met de vrijwilligers en mantelzorgers, te zorgen voor hun welbevinden en welzijn.

Wij geven onze ouderen ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Toch zijn we dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal. Onze bewoners en hun zorgvragen staan centraal. 

Kernwaarden

We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

Zorgvisie Vivantes

Vivantes heeft haar visie op zorg vastgelegd in een zorgvisie. Dat is het fundament voor ons denken en handelen, het geeft richting aan het totale zorgproces en biedt daarvoor een kader. Op dit moment wordt onze zorgvisie geactualiseerd. Wij zullen deze later dit jaar, na deze actualisatie, opnieuw op onze website kenbaar maken.