Missie & Visie Vivantes

Vivantes is persoonlijk & dichtbij
Om voor alle stakeholders van Vivantes duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we onze toekomst zien, heeft Vivantes een en ander concreet verwoord in een missie en een visie.

Missie Vivantes 

De overgang van een 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo onopvallend mogelijk maken.

Vivantes biedt een totaalpakket van wonen met zorg, thuiszorg (in de zorgwoningen naast onze locaties) en welzijn aan met name ouderen. Wij realiseren dit dichtbij de cliënt, in de buurt waar hij/ zij altijd gewoond en geleefd heeft. En werken samen met anderen die ook actief zijn in die buurt. Mensen hebben recht op een persoonlijke levens- en werksfeer; wij vinden het daarom belangrijk dat onze cliënten en medewerkers zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen bij Vivantes.

Visie Vivantes 

Van echt leven naar levensecht: (persoonlijke en medische) ouderenzorg met behoud van menswaardigheid.

Wanneer je als oudere zorg nodig hebt, is de confrontatie met de gevolgen van lichamelijke en soms ook geestelijke beperkingen zwaar. De meeste ouderenzorg is georganiseerd vanuit een perspectief van medische en persoonlijke verzorging. Het voelt vaak alsof je dan moet stoppen met leven. Voor Vivantes is dat niet acceptabel. Ouderenzorg zou juist moeten betekenen dat je weer perspectief geboden krijgt. Dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd (thuis) uit beeld waren. Dat je (weer) kunt genieten. Dat je je weer mens voelt.

Samen bij Vivantes

Zorgvisie Vivantes

Vivantes heeft haar visie op zorg vastgelegd in een zorgvisie. Dat is het fundament voor ons denken en handelen, het geeft richting aan het totale zorgproces en biedt daarvoor een kader. Op dit moment wordt onze zorgvisie geactualiseerd. Wij zullen deze later dit jaar, na deze actualisatie, opnieuw op onze website kenbaar maken.