Samenwerkingsovereenkomst voor toekomstbestendig Nieuwdorp

24 September 21
De partijen die meedoen in het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop wordt gewerkt om te komen tot een toekomstbestendig Nieuwdorp. Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zorggroep Vivantes, woningcorporatie Zaam Wonen en de gemeente Stein gaan deze overeenkomst voor de komende jaren met elkaar aan. Het kerkbestuur blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Nieuwdorp.

Voor én door inwoners

Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak komt voort uit de uitdagingen die zowel op sociaal als op fysiek gebied in de wijk spelen. De projecten, die samen het WAP vormen, komen voort uit een peiling onder inwoners en verenigingen, ondernemers en instellingen in 2019.
Het gaat om vier projecten: Bruisend Hart (gericht op wonen en ontmoeten in het centrumgebied), Aanpak sociale woningvoorraad en herinrichting van deze woonomgeving, 360 graden Nieuwdorp, (gericht op sociale kracht & kwetsbaarheid) en Nieuwdorp Duurzaam.

Henk van Mulken - Stichting Buurtcentrum: “Het Wijkactieprogramma is er voor én door inwoners van Nieuwdorp. Projecten worden in nauwe samenwerking met inwoners opgepakt.”

Samen verantwoordelijk

Wethouder Danny Hendrix (volkshuisvesting, openbare ruimte): “Bij een gebiedsgerichte aanpak als deze is het van belang dat partners dezelfde uitgangspunten en afspraken aanhouden om te werken aan gezamenlijke doelen. Deze overeenkomst doet recht aan de wijk en deze intensieve, meerjarige aanpak.” Wethouder Joep Ummels (accommodaties en voorzitter Stuurgroep WAP) vult aan: “Dit kunnen we alleen maar samen met inwoners die er wonen en de partners die werken in de wijk. Het initiatief om de schouders onder Nieuwdorp te zetten, komt trouwens oorspronkelijk van de inwoners zelf.”

Mijlpaal

Karel Smitsmans - Zaam Wonen: “Deze samenwerkingsovereenkomst staat niet op zich, maar vormt een belangrijke mijlpaal in een traject dat al in 2018 is gestart samen met Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zaam Wonen en gemeente Stein. Bovendien waren het creëren van een centrale ontmoetingsplek en het investeren in levensloopbestendige en duurzame woningen al items in de wijkvisie die in 2016 door de wijk vanuit het DOP is opgesteld.”

Het Wijkactieprogramma is op Steinse schaal een pilot om te experimenteren met de nieuwe  Omgevingswet. Dit vanwege de omvangrijke opgave, de participatie vroeg in het proces en het gebiedsgericht werken waarbij vanuit meerdere partijen en invalshoeken wordt samengewerkt.

Op de hoogte blijven? Kijk op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp