Klachtenprocedure

Wat kunt u doen wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening?
Binnen Vivantes willen we onvrede en klachten graag zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de ‘oorsprong’ oplossen. Daarom hanteren we een voorkeursroute om uw klacht af te handelen:
  • Stap 1: u meldt uw klacht bij een betrokken medewerker

U maakt uw klacht kenbaar aan een betrokken medewerker. Wellicht kan uw klacht snel en eenvoudig verholpen worden.

  • Stap 2: u klopt aan bij de locatiemanager

Is uw klacht niet opgelost of bent u ontevreden over de oplossing? Of wilt u de medewerker er niet op aanspreken? Dan kunt u ook rechtstreeks de locatiemanager benaderen. 

  • Stap 3: onafhankelijke klachtenbemiddeling

Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht. 

Contactgegevens onafhankelijke klachtenbemiddeling

Het telefoonnummer voor de klachtenfunctionaris Jos Mevis is: 06-8190 7489.

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: josmevis@queresta.nl

  •  Stap 4: u benadert de Raad van Bestuur

Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing van de klachten, dan kunt u uw klacht ook rechtstreeks richten aan de Raad van Bestuur van Vivantes. Dit kan schriftelijk of via e-mail (info@vivantes.nl).

Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris, is de Raad van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen.

De Raad van Bestuur kan uw klacht zelf in behandeling nemen of overdragen aan de directeur van het betrokken organisatieonderdeel. De Raad van Bestuur beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk, en zal zijn oordeel aan u en aan degene op wie de klacht betrekking heeft schriftelijk of per email mededelen.

Of: u gaat naar de klachtencommissie

Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de klachtencommissie bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen.

De klachtencommissie brengt zo spoedig mogelijk advies uit over de beoordeling van de klacht. Het advies van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van de klacht dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht. Het advies van de klachtencommissie kan mede betrekking hebben op, naar aanleiding van de klacht, te nemen maatregelen.

De Raad van Bestuur deelt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de klachtencommissie aan u, aan degene op wie de klacht betrekking heeft en aan de klachtencommissie schriftelijk of per e-mail zijn oordeel over de klacht mee.

Contactgegevens klachtencommissie:
Klachtencommissie cliënten Vivantes
T.a.v. de heer Moonen, secretaris klachtencommissie cliënten
Postbus 650
6160 AR Geleen
e-mail: info@Vivantes.nl, t.a.v. de heer Moonen, secretaris klachtencommissie

Klik hier voor de samenstelling van de klachtencommissie.

  • Stap 5: Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de uitspraak van de klachtencommissie of de Raad van Bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie.

Klachtenreglement cliënten

De volledige tekst van het klachtenreglement cliënten vindt u bij de downloads.

Schade

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden komen wij in aanraking met uw eigendommen. Het mag vanzelfsprekend zijn dat wij deze met respect behandelen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan uw eigendom(men) dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij de Raad van Bestuur.

U kunt hiervoor samen met de betreffende medewerker een schadeformulier invullen. Vivantes behoudt zich het recht voor het eigen risico in mindering te brengen op de eventueel uit te keren schadevergoeding. Het eigen risico bedrag is afhankelijk van de aard van de schade.

Bij schades aan kleding en inboedel bedraagt het eigen risico € 150. Betreft het een schade onder € 100 dan kan er een schadevergoeding worden uitgekeerd wanneer er geen sprake is van opzicht.

Wat is opzicht?

Wanneer schade ontstaat indien een medewerker namens c.q. in opdracht van een cliënt eigendommen van die cliënt behandelt (bv. wast) bewerkt (bv. de afwas doet of een lampenkap afstoft ) of gebruikt (bv. de föhn om haren te drogen) is er geen sprake van aansprakelijkheid en zal de schade niet worden vergoed.