Voor u maken we een uitzondering

Cliëntenraad

De zorg van Vivantes is gericht op de persoonlijke situatie en behoefte van de cliënt. Om dat waar te maken willen we graag weten wat cliënten vinden van onze zorg en wat ze graag anders willen. Daarom is er op iedere locatie van Vivantes een Lokale Cliëntenraad en voor de hele organisatie een Centrale Cliëntenraad.

 

Belangen behartigen
De Cliëntenraad heeft als belangrijkste taken:

  • het namens de cliënten behartigen van specifieke cliëntbelangen en deze inbrengen in het overleg met de manager;
  • het afwegen van bredere belangen van de locatie of organisatie en deze betrekken bij het proces van de besluitvorming (Centrale Cliëntenraad);
  • het vanuit medeverantwoordelijkheid voor de besluitvorming verantwoording afleggen aan de cliënten en zo nodig beslissingen verdedigen die de steun van de cliëntenraad heeft gekregen. 

 

Weten wat er leeft en speelt
De Cliëntenraad behartigt belangen van cliënten die van de zorg van Vivantes gebruik maken. De Raad overlegt daarover met het management van het locatie en via de Centrale Cliëntenraad met de Raad van Bestuur van Vivantes. Zij denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Beiden willen immers een goede zorg. De onderwerpen, waarover de cliëntenraad overlegt, zijn zeer verschillend. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de maaltijden, veiligheid, geestelijke verzorging, gezondheid, hygiëne, maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden, ontspanningsactiviteiten en de omgang met cliënten door verzorgenden.

 

Gevraagd en ongevraagd advies
De Cliëntenraad heeft volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de adviesbevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven. De Cliëntenraad kan ook voorstellen doen over alle onderwerpen die zij voor de cliënten van belang acht. Over bepaalde onderwerpen raadpleegt Vivantes altijd de Cliëntenraad. Het gaat dan bijvoorbeeld over belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van Vivantes of een woonzorgcentrum. Sommige onderwerpen zijn van zo’n groot belang voor de cliënten, dat de stem van de Cliëntenraad zwaar weegt. Over deze onderwerpen kan de Raad van Bestuur van Vivantes geen beslissing nemen, zonder dat hierover advies is ingewonnen bij de Centrale Cliëntenraad. Het gaat dan om beslissingen over onderwerpen als: eten en drinken, veiligheid, geestelijke zorg, welzijn, klachtenregeling en kwaliteitsbeleid. 

 

De leden van de Cliëntenraad

Elke locatie heeft een Lokale Cliëntenraad waarin 4 à 5 mensen zitting hebben. Deze raad vertegenwoordigt de cliënten van de locatie, het wijksteunpunt en de thuiszorgcliënten die in de buurt van de locatie wonen.

 

De Cliëntenraad Commissie

Vanaf 1 januari 2015 worden de lokale Cliëntenraden ondersteund door drie commissies: de commissie ‘activiteiten en informatie’, de commissie ’zorg en voeding’ en de commissie ‘wonen en veiligheid’. Deze commissies worden gevormd door een aantal mensen, dat mee wil praten over een bepaald onderwerp. In een commissie heeft minimaal één cliëntenraadslid zitting. Een commissie adviseert de Lokale Cliëntenraad.

 

De Centrale Cliëntenraad
Uit elke Lokale Cliëntenraad heeft één persoon zitting in de Centrale Cliëntenraad. Deze centrale raad houdt zich met name bezig met beleidszaken die voor heel Vivantes van toepassing zijn.

m

Vacature

Vivantes is op zoek naar mensen die interesse hebben om lid te worden vande cliëntenraad van één van de locaties en naar mensen die lid willen worden van de commissies die de cliëntenraad ondersteunen. Heeft u interesse klik dan hier voor de vacaturetekst.

 

Onafhankelijk advies

Indien nodig kan de Centrale Cliëntenraad, bij het oplossen van problemen, de hulp inroepen van de L.O.C. (Landelijke Organisatie van Cliëntenraden).

 

De mening van onze cliënt telt

Cliënten kunnen reacties, meningen of adviezen over onderwerpen die op elke cliënt van toepassing (kunnen) zijn, sturen naar het secretariaat van de Cliëntenraad op volgend adres:
Vivantes

t.a.v. het secretariaat Centrale Cliëntenraad
Beneluxlaan 1
6164 EM Geleen
 

Ook kunt u contact opnemen met één van de leden van de lokale Cliëntenraad. U vindt hun namen in de hal van de woonzorgcentra.

Iedere mening, klacht of opmerking wordt vertrouwelijk behandeld. De Cliëntenraad neemt nooit verdere stappen zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt. Ook anonieme reacties worden in behandeling genomen. 

 

 

Klik op de afbeelding hierboven voor het organogram van de cliëntenraad.

Klik hier voor de brochure cliëntenraad.

 

Op verschillende locaties is een Cliëntenspreekuur. Cliënten kunnen er terecht met hun mening. Het tijdstip van dit spreekuur wordt tijdig bekend gemaakt via het prikbord op de locatie. Voor een persoonlijke afspraak met één van de leden van de Cliëntenraad kunnen betrokkenen tijdens kantooruren bellen naar het secretariaat van de Centrale Cliëntenraad tel. 046-411 35 00.