Voor u maken we een uitzondering

Missie & visie

Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten. De basis is het Latijnse woord ‘mittere’, dat ‘uitzenden, van zich doen uitgaan, laten horen’ betekent.
Een visie is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. De basis is het Latijnse ‘videre’ dat ‘zien, inzien, inzicht hebben’ betekent. Het gaat bij een visie om een gezamenlijk toekomstbeeld.

 

Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Verder staat een missie niet voortdurend ter discussie.
Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is als het ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft.


Om voor alle stakeholders van Vivantes duidelijk te maken waar we voor staan en hoe we onze toekomst zien, heeft Vivantes een en ander concreet verwoord in een missie en een visie. Uitgangspunt daarbij is dat Vivantes weet wie haar klanten zijn en rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van haar klanten.

 

Missie Vivantes  De overgang van een 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg' zo onopvallend mogelijk maken.

 

Vivantes biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan met name ouderen. Wij realiseren dit dichtbij de cliënt, in de buurt waar hij/ zij altijd gewoond en geleefd heeft. En werken samen met anderen die ook actief zijn in die buurt. Mensen hebben recht op een persoonlijke levens- en werksfeer; wij vinden het daarom belangrijk dat onze cliënten en medewerkers zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen bij Vivantes.

 

Visie Vivantes Van echt leven naar levensecht: (persoonlijke en medische) ouderenzorg met behoud van menswaardigheid

 

Wanneer je als oudere zorg nodig hebt, is de confrontatie met de gevolgen van lichamelijke en soms ook geestelijke beperkingen zwaar. De meeste ouderenzorg is georganiseerd vanuit een perspectief van medische en persoonlijke verzorging. Het voelt vaak alsof je dan moet stoppen met leven. Voor Vivantes is dat niet acceptabel. Ouderenzorg zou juist moeten betekenen dat je weer perspectief geboden krijgt. Dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd (thuis) uit beeld waren. Dat je (weer) kunt genieten. Dat je je weer mens voelt.


Zorgvisie Vivantes

Vivantes heeft haar visie op zorg vastgelegd in een zorgvisie. Dat is het fundament voor ons denken en handelen, het geeft richting aan het totale zorgproces en biedt daarvoor een kader.

 

Voor de volledige tekst van de missie, visie en zorgvisie klikt u hier.