Ouderenzorg met toekomst

OR en CCR zeggen vertrouwen op in Raad van Toezicht

 Persbericht 24 december 2016

Op woensdag 21 december jl. hebben zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht. Beide medezeggenschapsorganen geven aan zorgen te hebben over de financiële situatie van Vivantes, de kwaliteit van zorg en de continuïteit van het bestuur.

 

Zij zijn van mening, dat de Raad van Toezicht haar rol als toezichthouder onvoldoende tijdig, scherp en proactief heeft vervuld. De medezeggenschapsorganen hebben een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

 

De Raad van Bestuur a.i., Joris de Jong, benadrukt dat dit opzeggen van het vertrouwen in de Raad van Toezicht géén gevolgen heeft voor de continuïteit van zorg voor de cliënten van Vivantes. Alle zorg is en blijft gewaarborgd. Op dit moment wordt in alle locaties gekeken naar de knelpunten. Hierbij is externe hulp ingeschakeld. Een aantal verbeteracties is inmiddels ingezet.

 

Joris de Jong heeft er alle vertrouwen in dat Vivantes in staat is de kwaliteit van zorg terug te brengen naar het niveau waar onze cliënten recht op hebben.

 

Statement Raad van Toezicht

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van Vivantes hebben aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben om met de huidige Raad van Toezicht verder te gaan. De Raad van Toezicht kan zich niet vinden in de argumenten, maar respecteert het besluit van de beide medezeggenschaporganen en betreurt de situatie zeer.

 

Vivantes staat - net als alle zorginstellingen - voor de grote uitdaging om de best mogelijke zorg en welzijn te leveren aan haar cliënten, terwijl daarvoor minder financiële middelen beschikbaar worden gesteld door de overheid en de eisen die aan de zorg worden gesteld, steeds hoger worden.

 

De Raad van Toezicht is van mening dat het in belang van Vivantes is dat er sprake is van rust in de organisatie en wederzijds vertrouwen tussen alle betrokkenen. In het belang van de organisatie en vooral de cliënten en de medewerkers, heeft de Raad van Toezicht dan ook unaniem besloten om op een zorgvuldige manier op korte termijn terug te treden. De Raad van Toezicht zal dat proces in nauw overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad gaan vormgeven om te komen tot een juiste en breed gedragen samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorgkantoor (zorgverzekeraar) geïnformeerd. 

 

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u hiervoor terecht bij Joris de Jong, Raad van Bestuur. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 046-411 35 00.