Ouderenzorg met toekomst

Veel gebruikte afkortingen

Onderstaand een opsomming van een aantal afkortingen die binnen de zorg / Vivantes veel gebruikt worden.

 

CAK - Centraal administratie kantoor

Wanneer cliënten gebruik maken van zorg via Wlz en/of Wmo moeten zij mogelijk een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het huishouden en de indicatie. Eén van de taken van het CAK is het vaststellen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (Wlz en Wmo).

 

CIZ - Centraal indicatie orgaan

Deze instantie beoordeelt of cliënten, afhankelijk van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, aanspraak kunnen maken op vergoeding via de Wlz. Met een indicatie van het CIZ weet de cliënt hoeveel zorg deze kan krijgen en in welke vorm.

 

CR - (lokale) Cliëntenraad

Raadpleeg de Informatieklapper cliënten of de pagina cliëntenraad

 

CCR - Centrale cliëntenraad

Raadpleeg de Informatieklapper cliënten of de pagina cliëntenraad
m

MDO - Multi disciplinair overleg

Overleg van deskundigen uit verschillende beroepsgroepen b.v.  verzorgende, wijkverpleegkundige, arts, fysiotherapeut.

 

ECD - Elektronisch cliënt dossier

Raadpleeg de Informatieklapper cliënten

 

EVV - Eerst verantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige

Raadpleeg de Informatieklapper cliënten

 

Pgb - Persoonsgebonden budget

Het Pgb is een geldbedrag waarmee de cliënt zelf de zorg of hulp kan inkopen. Er is een Pgb voor zorg vanuit de Wlz en een Pgb voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

 

VPT - Volledig pakket thuis

Mensen met een ZZP-indicatie voor ‘zorg met verblijf’ kunnen via de Wlz alle zorg, die in een verzorgings- of verpleeghuis geleverd wordt, ook thuis krijgen. Het VPT omvat welzijn, zorg, maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging (bed en linnengoed) en 24-uurs zorgopvolging. Alle geplande en ongeplande zorg kan thuis geleverd worden volgens de toegekende indicatie.

 

V&V - Verzorging en verpleging

 

VVT - Verzorging – verpleging – thuiszorg

 

Wlz - Wet langdurige zorg

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt of verpleging, verzorging of behandeling wordt vergoed via Wlz.

 

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten en biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

 

ZOCO - Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het directe aanspreekpunt voor de uitvoering van zorg en geeft leiding aan alle medewerkers werkzaam in een locatie.

 

ZZP - Zorgzwaartepakket

Een ZZP is een pakket aan zorg, met daaraan verbonden een budget waarmee de cliënt de hulp kan inkopen. Het CIZ geeft de indicatiebesluiten af en bepaalt welke ZZP daarbij hoort.