Voor u maken we een uitzondering

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR)  van Vivantes neemt een bijzondere plaats in binnen de organisatie. Medewerkers hebben veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen en betrokken te zijn bij de koers van de organisatie. Ze kunnen dat bijvoorbeeld doen via de OR, het medezeggenschapsorgaan waarvan de leden democratisch gekozen worden door het voltallige personeel. De OR heeft een eigen agenda en wordt niet aangestuurd door anderen. De OR heeft aandacht voor de werknemers en het bedrijf, maar ook voor de samenleving.

Leden

De OR van Vivantes bestaat uit ten hoogste 13 leden waarvan een voorzitter, een vicevoorzitter en het secretariaat het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De OR beschikt ook over een ambtelijk secretaris. De OR heeft een zittingsduur van 4 jaar, na afloop van die periode kunnen de leden zich herkiesbaar stellen.

Op dit moment is de OR niet op maximale bezetting.

Om het werk zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te kunnen doen met een zo goed mogelijk resultaat zijn vier commissies in het leven geroepen: Agendacommissie en

communicatie, Organisatie-ontwikkeling en financiën, ARBO en Personeelsbeleid en sociaal beleid. Voordeel daarvan is ook dat OR-leden zich kunnen specialiseren op die terreinen die hun voorkeur hebben.

Rechten

De OR heeft een aantal rechten, deze zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar er zijn nog andere wetten die de OR bevoegdheden geven: het Burgerlijk Wetboek, de Wet op melding collectief ontslag, Wet Huis voor klokkenluiders, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Overleg

Maandelijks vindt de OR-vergadering plaats. Ook wordt iedere maand overlegd met de bestuurder, dit wordt de overlegvergadering genoemd (OV). Twee maal per jaar overlegt de OR met de Raad van Toezicht (RvT). Vier keer per jaar vindt een voorzittersoverleg plaats. Hieraan nemen de voorzitters van de verschillende adviesorganen en het DB van de organisatie deel. Maandelijks wordt op informele wijze van gedachten gewisseld met de manager HR. Op verzoek schuift de OR aan bij overleg op locaties.

Het open en constructieve contact met de verschillende overleggroepen binnen Vivantes zorgt ervoor dat de OR kan doordringen tot in de haarvaten van de organisatie. Zo hoort en ziet de OR enorm veel, wat helpt bij het oppakken van relevante onderwerpen.

Omgaan met de achterban

De OR weet dat een hecht contact met de achterban essentieel is. Daarom probeert ze de achterban op allerlei manieren bij het OR-werk te betrekken. De OR zorgt voor de verspreiding van de notulen, op papier en digitaal. Bijna iedere locatie heeft een CPO-lid, deze is het aanspreekpunt voor de medewerkers. CPO-leden worden uitgenodigd voor de OR-vergaderingen. Op verzoek schuift de OR aan bij overleg op locaties.

Maar om te communiceren zijn meerdere partijen nodig. De achterban kan ook zelf het initiatief nemen en vragen stellen aan de OR, of reageren op besluiten die de OR genomen heeft. Signalen van de werkvloer zijn belangrijk voor het goed functioneren van de OR.

Alle collega’s zijn van harte welkom om aan te schuiven bij de OR-vergaderingen. Dit laatste is een mooie kans om het OR-werk van dichtbij te leren kennen en zo belangstelling te krijgen voor een functie als OR-lid.

Wil je meer informatie? Heb je een vraag, een probleem, een idee, een mededeling of behoefte om van gedachte te wisselen over bepaalde thema’s, stuur dan een e-mail naar: or@vivantes.nl of neem telefonisch contact op via tel. 06-53212103. 

 

Vergeet niet, de OR is er voor jou!