Voor u maken we een uitzondering

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Vivantes is een inspraak- en medezeggenschaps- orgaan dat bestaat uit medewerkers die namens hun achterban overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. 

 

Leden

De OR bestaat uit maximaal 13 leden waarvan een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een vicesecretaris. Alle leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. Helaas is het nog niet gelukt om een volledig bezette OR te realiseren. Als er meer dan 13 kandidaten zijn, moeten er verkiezingen plaatsvinden waarbij de achterban zelf kiest wie er zitting gaan nemen in de OR. De OR voert namens de medewerkers overleg met de bestuurder (werkgever) over belangen van de organisatie en de medewerkers.

 

Overlegstructuur

De OR heeft maandelijks een OR vergadering. Daarnaast streven we ernaar om ook iedere maand met de bestuurder te overleggen, dit noemen we de Overlegvergadering (OV). Twee maal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht. Binnen onze organisatie wordt veel gewerkt met projectgroepen en met regelmaat wordt een OR-lid gevraagd om aan zo’n groep deel te nemen.

 

Contact met de achterban

Om beter in contact te staan met onze achterban heeft bijna iedere locatie een CPO-lid. Deze persoon is het aanspreekpunt voor medewerkers. Per jaar vergaderen we 3 á 4 maal met de CPO-leden.

 

Op iedere locatie staat een klapper met daarin alle notulen van de overleggen. In digitale nieuwsbrief van Vivantes, Vivos digitaal verschijnen artikelen. Alle collega ’s zijn van harte welkom om aan te schuiven tijdens een overleg. Zo kun je altijd te weten komen waar wij als OR op dat moment mee bezig zijn.

 

Rechten

De OR heeft verschillende rechten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

 • Adviesrecht
  De bestuurder is verplicht om bij een aantal belangrijke besluiten vooraf advies te vragen aan de OR. Het gaat bijvoorbeeld om reorganisaties of belangrijke investeringen. De bestuurder hoeft het advies van de OR niet over te nemen. Hij moet wel uitleggen wat hij met het advies doet en waarom.
 • Instemmingrecht
  Voor sommige besluiten geldt dat de bestuurder de instemming van de OR nodig heeft. Het gaat om een aantal regelingen op gebied van personeelsbeleid. Een voorbeeld is een verandering van de vakantieregeling. Zo'n besluit mag pas worden ingevoerd nadat de OR ermee heeft ingestemd.  
 • Initiatiefrecht
  De OR kan zelf initiatief tonen door onderwerpen op de agenda te zetten die bij de bestuurder (nog) niet onder de aandacht zijn.
 • Informatierecht
  De bestuurder heeft de plicht de OR informatie te verstrekken. De OR heeft ook het recht om zelf informatie in te winnen.

Bij belangrijke beslissingen mag de OR een deskundige inschakelen.

 

Wil je meer informatie? Heb je een vraag, een probleem, een idee, een mededeling of behoefte om van gedachte te wisselen over bepaalde thema’s, stuur dan een e-mail naar: or@vivantes.nl of neem telefonisch contact op via tel. 06-53212103. 

 

Vergeet niet, de OR is er voor jou!